ความประทับใจในโรงเรียนสตรีสิริเกศของข้าพเจ้ามากที่สุด คือ

กิจกรรมวันไหว้ครู

เป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเคารพ มีความจริงใจต่อคุณครู เป็นการปลูกฝังให้รู้จักกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และที่น่าประทับใจยิ่งสำหรับข้าพเจ้า คือ

เมื่อใครได้ผ่านพิธีการนี้แล้ว ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นลูกศิษย์ที่มีครูคนหนึ่ง

แต่ทุกสิ่งในโรงเรียนสตรีสิริเกศ ล้วนเป็นสิ่งที่น่าประทับใจของข้าพเจ้าทั้งหมด เนื่องจากเป็นที่ ๆข้าพเจ้ามีความสุข ได้เจอสิ่งต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงความเป็นกันเองของครูอาจารย์ 
ล้วนแต่เป็นสิ่งที่น่าประทับใจยิ่งนัก~~

ที่มา: www.ssk.ac.th

edit @ 6 Feb 2010 00:39:40 by aimeii

edit @ 6 Feb 2010 07:41:20 by aimeii

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งขึ้นและสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การศึกษาชั้นสูงขยายออกไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งภูมิภาคที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของประเทศ ซึ่งต่อไปจะเป็นผลดีต่อการพัฒนายกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคนี้ พระองค์เสด็จฯมาทรงประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2510 และได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2509 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีอธิการบดีดำรงตำแหน่งมาแล้ว 15 คน อธิการบดีคนปัจจุบัน คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ.ดร.สุมนต์ สกลไชย

ตราประจำมหาวิทยาลัย

เป็นรูปเทพยดากระหนาบองค์พระธาตุพนมอัญเชิญมิ่งมงคลประทานแก่สถาบัน สถิตเหนือขอนไม้ ซึ่งสลักเป็นชื่อมหาวิทยาลัย พื้นหลังแบ่งเป็น 3 ช่อง มีความหมายถึ ง คุณธรรมของนักศึกษา 3 ประการ ได้แก่ วิทยา คือ ความรู้ดี จริยา คือ ความประพฤติดี ปัญญา คือความฉลาด เกิดแต่การเรียนดี และคิดดี

นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับ

อันดับหนึ่งประเทศไทย สองปีซ้อนในกลุ่มสถาบันที่มีภาระกิจเดียวกัน (จัดอันดับโดย กพร. ปี2549 และ 2550)

อันดับ 528 ของโลก และ อันดับ 21 ของอาเซียน (จัดอันดับโดย times higher education 2551)

ดีเลิศทางด้านการเรียนการสอน ดีเยี่ยมทางด้านการวิจัย (ประเมินโดย สกอ. ปี2549)

เว็บไซต์ยอดนิยม อันดับ 160 ของ Top 200  Universities and Colleger in the world (จัดอันดับโดย 4icu.org web popularity)

และอื่นๆอีกมากมาย

ที่มา: http://www.kku.ac.th

edit @ 6 Feb 2010 00:25:25 by aimeii

เรื่องของ...แกะ

posted on 28 Jan 2010 23:19 by aimeii

เห็นน่ารัก ฮา ๆดีคะ  เลยเก็บมาฝากให้ดูกัน~~

 

edit @ 28 Jan 2010 23:23:22 by aimeii