ความประทับใจในโรงเรียนสตรีสิริเกศของข้าพเจ้ามากที่สุด คือ

กิจกรรมวันไหว้ครู

เป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเคารพ มีความจริงใจต่อคุณครู เป็นการปลูกฝังให้รู้จักกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และที่น่าประทับใจยิ่งสำหรับข้าพเจ้า คือ

เมื่อใครได้ผ่านพิธีการนี้แล้ว ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นลูกศิษย์ที่มีครูคนหนึ่ง

แต่ทุกสิ่งในโรงเรียนสตรีสิริเกศ ล้วนเป็นสิ่งที่น่าประทับใจของข้าพเจ้าทั้งหมด เนื่องจากเป็นที่ ๆข้าพเจ้ามีความสุข ได้เจอสิ่งต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงความเป็นกันเองของครูอาจารย์ 
ล้วนแต่เป็นสิ่งที่น่าประทับใจยิ่งนัก~~

ที่มา: www.ssk.ac.th

edit @ 6 Feb 2010 00:39:40 by aimeii

edit @ 6 Feb 2010 07:41:20 by aimeii

Comment

Comment:

Tweet

น่าประทับใจจริง ๆ ครับ และเป็นกิจกรรมที่ดีมาก ๆ ครับ..

วันไหว้ครู^^big smile big smile